Hakaret suçunda cezayı kaldıran veya azaltan haller vardır. Bunlar arasında;

1.Suçun Haksız Bir Fiile Karşı Tepki Olarak İşlenmesi (Haksız Tahrik)

Bazı durumlarda hakaret suçunu işleyen fail açısından daha az ceza veya ceza verilmemesi öngörülebilir. Bu kapsamda, hakaret suçunun haksız bir fiile karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine indirilebilir veya cezadan vazgeçilebilir. Örneğin; evinin elektrik telini kesen bir kişiye hakaret eden biri bu bağlamda indirimden yararlanabilir. (Yargıtay 9. CD 21.03.2012 2010/12270 E., 2012/3776 K.) Aynı şekilde, bir kişi tarafından darp edilen kişi hakaret ederse bu hüküm uygulanabilir.

129. maddenin hakarete hafifletici hükmünün uygulanabilmesi için, hakaret suçunun haksız fiile karşılık olarak işlenmiş olması gerekir. Diğer bir deyişle, tahrik suçuna sebep olan fiil ile hakaret sebebi arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Tahrike neden olan fiilin hukuki dayanağı varsa bu kez 129. madde uygulanmaz.

Hakaret suçu, 129. maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. hakaret, faillerden biri veya her ikisi için cezasızlık veya ceza indirimi sebebidir. Hakaretin karşılıklı sayılabilmesi için ilk hakaret edenin fiilinin hukuka aykırılığını ortadan kaldıracak bir sebebinin bulunmaması gerekir.

2.Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi

Hakaret suçunun kasten zarar verme fiiline tepki olarak işlenmesi halinde hakaret suçunun faili cezalandırılmaz.

Hukuka Uygunluk Sebepleri

Bazı durumlarda hakaret oluşmaz. Bu duruma, hukuka uygun sebepler denir. Bunlar arasında;

  • Başvuru hakkı (dilekçeyle ihbar veya şikayette bulunma),
  • Savunma dokunulmazlığı,
  • Basının haber verme hakkı,

Hakaret suçunda hukuka aykırılığın ortadan kaldırılma gerekçeleri olarak kovuşturma ve temyiz hakkı, savunma dokunulmazlığı, basın hakkı ve mağdurun rızası sayılmaktadır.

Hakaret Suçunda Etkin Pişmanlık

Hakaret suçu bakımından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Ancak belirli şartlar altında ceza indirim gündeme gelebilir.  (bkz m.129)

Hakaret Suçunda Teşebbüs, İştirak, İçtima

Hakaret suçu tehlikeli bir suçtur. Diğer bir deyişle, hakaret suçunda failin mağdurun onur ve haysiyetine zarar vermesi yeterlidir. Kişinin bu fiilden zarar görmüş olması suçun oluşmasını etkilemez. Hakaret suçu sözlü olarak işlenmişse suçlanamaz. Ancak suçun yazılı olarak işlenmesi halinde, saldırgan bir yazıyı şiddet kullanmaksızın yok etmeye teşebbüs sayılır.

Öte yandan fail, aynı suçu işleme kastı ile aynı kişiye farklı zamanlarda birden fazla hakarette bulunursa seri suç kuralları uygulanır. Öte yandan, farklı zamanlarda işlenen bir hakaret suçunun mağdurları farklı kişiler ise, mağdur sayısı mağdur sayısına eşittir ve zincirleme suçtan söz edilemez.

İştirak açısından bu suç hiçbir belirti göstermez, suça her şekilde ortak olabilirsiniz. Hakaretleri dışarıdan cezalandırmak için bir çatışma olmalıdır. Bir kişinin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözleri en az üç kişi öğrenirse çatışma çıkar.